Remisser 2013


Svenska Psykiatriska Föreningen svarar på remisser som Du kan läsa under respektive år. Här lägger vi fortlöpande in nya remissvar.

Remisser kommer från flera olika håll, företrädesvis från Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund men också från bland annat Socialdepartementet.


Remissvar över remiss ”Rätt information – Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga, SOU 2013:45” (pdf)
2013-09-23


Remissvar från Svenska Psykiatriska Föreningen avseende
Remissvar över remiss förslag till två vägledningar om att stärka vården och omsorgen för äldre med psykisk ohälsa (pdf)

2013-09-15


Remissvar från Svenska Psykiatriska Föreningen avseende
Föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m.fl (pdf)
2013-06-17


Remissvar från Svenska Psykiatriska Föreningen avseende
Läkarförbundet - Patientlag (SOU 2013:2)
2013-05-20


Remissvar från Svenska Psykiatriska Föreningen avseende
Läkarförbundets politik för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Gem 2013/0060 (pdf)
2013-04-05


Remissvar från Svenska Psykiatriska Föreningen
Angående remissförslag till föreskrifter om förebyggande av och behandling vid undernäring (pdf)
2013-03-25


Svenska Psykiatriska Föreningens remissvar på
Fortbildning i Dialog - en metod att förstärka läkarnas möjligheter till god fortbildning
Gem 2013/0054 (pfd)

2013-03-17


Svenska Psykiatriska Föreningens (SPF) synpunkter på
”Metoder för bedömning av arbetsförmågan inom sjukförsäkringen - slutrapport”
till Läkarförbundet (pdf)

2013-02-11


Yttrande till Svenska Läkaresällskapet över
Remiss: Lagändringar till följd av ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser för läkares vidareutbildning (pdf)


Svenska Psykiatriska Föreningens synpunkter på Ds 2012:46: Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet (pdf)


 

 

Uppdaterad: 2014-02-17
Sidansvarig: Fredrik Åberg