Remissvar 2011

Till Svenska Läkaresällskapet Remissvar över missbruksutredningens betänkande”Bättre insatser vid missbruk och beroende”, SOU 2011:35 (pdf)

2011-10-16


Psykiatristöd aaa
Psykiatristöd.se är arbetsnamn på en webbplats under utveckling som
kommer att  innehålla medicinsk och administrativ information från SLL:s
regionala vårdprogram.
Fokus ligger på konkret och kliniskt användbar kunskap om utredning,
diagnostik, vård, behandling och insatser inom psykiatrisk vård.

Innehållet i testversionen bygger på tre regionala vårdprogram för
psykiatrin inom SLL:
a.. Schizofreni och andra psykossjukdomar
b.. Ätstörningar
c.. ADHD, utvecklingsstörning och autismspektrumstörning

Målgrupper är i första hand läkare och vårdpersonal inom vuxenpsykiatri
samt patienter/brukare och närstående.

Vi är särskilt intresserade av hur du/ni ser på användbarheten i klinisk
verksamhet, hur innehållet förhåller sig till praxis idag och om det
återspeglar andan i de regionala och nationella riktlinjerna.
Efter remissrunda och bearbetning kommer innehållet på testsidan att
granskas och godkännas av Specialistrådet i psykiatri inom Stockholms
läns landsting innan webbplatsen lanseras.


Följande intressenter ingår i remissrundan:
a.. Verksamhetschefer inom psykiatrisk vård i länet
b.. Koordinatornätverket inom psykiatrisk vård i länet
c.. Intresseföreningar
d.. Sakkunniga inom psykiatri

Svara via e-post senast den 5 september 2011 till
kristina.marttinen@sll.se.
2011-08-23


Till Svenska Läkaresällskapet
Svar på remiss
”Begrepp kring klassifikation och diagnos” (pdf)

Till Socialstyrelsen
Remissunderlag: Termlista samt svarsmall
Begrepp kring klassifikation och diagnos (pdf)

Till Svenska Läkaresällskapet
Remissvar över remiss
”SOU 2011:15 Rehabiliteringsrådets slutbetänkande” (pdf)

Till Sveriges Läkarförbund
Remissvar över remiss
”SOU 2011:17 Förvar” (pdf)

Till Svenska Läkaresällskapet
Remissvar: Livsuppehållande behandling (pdf)

Till Svenska Läkaresällskapet
Remissvar: ”Översyn av de nationella kvalitetsregistren (pdf)

Till Svenska Läkaresällskapet
Svenska Läkaresällskapet ang uppsägning av ALF-avtalet (pdf)

Till Svenska Läkaresällskapet
”Kompetens och ansvar. Betänkande av 2009 års Behörighetsutredning
SOU 2010:65” (pdf)