Etiska riktlinjer


Patienten har fått en central roll i beslutsprocessen kring sin egen vård, i valet av vårdgivare och i valet bland alternativa behandlingsmetoder, även farmakologiska. Det diskuteras även att låta patienten kunna läsa sin egen journal. Det etiska dilemmat inom psykiatrin kan då handla om att patienten önskar något annat än det evidensbaserade alternativet, att patienten inte är överens med vårdgivaren om diagnosen eller viket problem som behöver hanteras. Därtill kommer att det finns en utökad möjlighet till tvångsvård för att minska de risker som kan vara förknippade med en eventuell brist på följsamhet. I denna kanske motsägelsefulla situation förväntas psykiatern navigera så att optimal behandling kommer till stånd utan att patienten kränks eller får sin vilja åsidosatt. Om man vänder på resonemanget, kanske det är just det som gör psykiatrin så intressant och utvecklande. Lyssnandet, den goda relationens och det medmänskliga bemötandets kan vara lösningen på många av dessa situationer.

Nedan finns ett antal dokument som kan vara vägledande för det psykiatriska arbetet. Man kan också ha stor nytta av våra kliniska riktlinjer.  


Hawaiideklarationen

Helsingforsdeklarationen (pdf)

Hippokratiska Eden

Madriddeklarationen

Svenska Läkaresällskapets etiska koder a

Sveriges Läkarförbund (pdf)a

Aktuella uttalanden i etikfrågor ifrån Svenska Läkaresällskapet

 


2014-12-21
Ansvarig: Hans-Peter Mofors