Remissvar 2009

Remissvar: Collaboration of the WPA with the WHO in the revision of the ICD-10: Participation opportunities for WPA Member Societies (pdf)
2009-11-18

Remissvar: Kvalitetssäkrad fortbildning för alla specialistläkare – ett fortbildningspolitiskt program (pdf)
2009-10-05

Svar till Socialstyrelsen 2009-09-01, 50-9260/2009 Remissförslag till ny reviderad föreskrift och allmänna råd om läkemedels assisterad behandling (pdf)
2009-10-02

Svar till Svenska Läkaresällskapet, SLS, på remissen:
Tillgång till vårdhygienisk kompetens – Vårdgivares behov av stöd i arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner (pdf)

2009-09-01

Svar till Svenska Läkaresällskapet, SLS, på remissen:
MRSA i förskolan och MRSA – rekommendationer för bedömning av bärarskap och smittrisk (pdf)

2009-09-01

Svar på Svenska Läkaresällskapets IT-kommittés frågor (pdf)
2009-09-01

Remissvar från SPF: Klinisk forskning– Ett lyft för sjukvården
Slutbetänkande av Utredningen av den kliniska forskningen
Stockholm 2009 (pdf)

2009-08-24

Donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler samt biobanker. SPF avstår att svara (pdf)
2009-08-13

SFBUP och SPF remissvar till Socialdepartementet ang Insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet (pdf)
2009-08-12

SPF remissvar Swedish Psychiatric Associations, SPF, statement to the referred document “European framework for competencies in Psychiatry”
(pdf)

2009-06-25

SPF svar till Svenska Läkareförbundet på remiss SoU 2009:49Bättre samverkan Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring (pdf)
2009-06-24

SPF remissvar ang Läkare för Miljön (LfM) om att bli associerad förening i Svenska Läkaresällskapet (pdf)
2009-06-23

Svenska Psykiatriska Föreningens remissvar kring Socialstyrelsens preliminära nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom (pdf)
2009-06-20

SPF yttrande ang ansökan från Svenska Hjärtförbundet om att bli associerad förening i Svenska Läkaresällskapet (pdf)
2009-06-11

Svar från SPF Mental health - idéer från Sverige (pdf)
2009-06-04

Svar från SPF ang Betänkande "Patientsäkerhet - Vad är gjort? Vad behöver göras?" (pdf)
2009-06-04

Svar från SPF ang nyval till SLS:s Fullmäktige (pdf)
2009-06-04

Svar på remisser från Svenska Läkaresällskapet ang avgift till Apoteken samt Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel (pdf)
2009-05-26

Svar på "Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU): ”Psykiatriprojektet” (pdf)
2009-05-25

Svar på remisser från Läkemedelsverket (pdf)
2009-05-12

"Sjukskrivningsrekommendation vid ADHD", följebrev (pdf)
2009-05-07

"Sjukskrivningsrekommendation vid ADHD" (pdf)

2009-05-07

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser för personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Prioriteringsgrupp (pdf)
2009-05-06

E-postsvar ang prioriteringsgrupp för schizofreni (pdf)
2009-05-08

Remissvar "Beslutsstöd/rekommendationer för sjukskrivning vid psykotiska syndrom” (pdf)
2009-05-06

Remissvar "Rekommendationer för sjukskrivning vid bipolär sjukdom"
(pdf)

2009-05-06

Remissvar "”Rekommendationer för sjukskrivning vid bipolär sjukdom” (pdf)
2009-04-14

Remissvar från SPF Betänkandet Patientsäkerhet (pdf)
2009-03-23

Remiss: Betänkandet Patientsäkerhet - Vad har gjorts? Vad behöver göras? (SOU 2008:117), Sveriges läkarförbund (pdf)
2009-03-23

Remissvar till Svenska Läkarsällskapet ang "Etiska regler för läkemedelsförtagen a (pdf)
2009-03-09