Om Svenska Psykiatriska Föreningen


Om Svenska Psykiatriska Föreningen

Vad är SPF?

Utdrag ur stadgarna:

"Svenska Psykiatriska Föreningen är en sammanslutning av läkare, vilkas huvudsakliga uppgift är att utöva psykiatrisk verksamhet. Föreningen är samtidigt specialistförening och sektion inom Svenska Läkaresällskapet. Föreningens uppgift är att främja den svenska psykiatrins ändamålsenliga utveckling, bl.a. genom anordnande av kurser, konferenser samt föredrag vid sällskapets sammankomster och genom avgivande av utlåtande och förslag i frågor som faller inom föreningens verksamhetsområde."


Utbildning och fortbildning
Svenska Psykiatriska Föreningen är en förening som framför allt främjar psykiaterkårens utbildning och fortbildning. Detta sker genom arrangerandet av Svenska Psykiatrikongressen under tre dagar i mitten av mars varje år då även föreningens årsmöte äger rum. I samband med Riksstämman finns ett omfattande program med föreläsningar och workshops.

Föreningen utbildar SPUR-inspektörer som deltar i klinikinspektioner.


Nordic Journal of Psychiatry & Svensk Psykiatri
Föreningen är delägare i Nordic Journal of Psychiatry som publiceras som (sedan i september 2011 enbart i) on-line version. SPF ger dessutom ut tidskriften Svensk Psykiatri med 4 nummer per år.
Sedan några år tillbaka ges Tidskriften ut tillsammans med SFBUP och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen.


Remissvar
En viktig del av föreningens verksamhet, som dock inte syns på samma sätt utåt, är att föreningens styrelse besvarar ett stort antal remisser från departement, myndigheter och föreningar beträffande lagförslag, utredningar m.m. Psykiatriska Föreningen fungerar ofta som underremissorgan till Läkaresällskapet eller Läkarförbundet, men utgör också ibland en självständig remissinstans. På detta sätt kan Sveriges psykiatrer vara med och påverka lagstiftning och den långsiktiga utvecklingen av den psykiatriska vården i landet. Alla remissvar publiceras på vår hemsida.


World Psychiatric Organisation
Föreningen är medlem av World Psychiatric Organisation och bidrar på detta sätt till att ett forum för all världens psykiatrer kan fungera. Föreningen odlar även på annat sätt kontakterna mellan kollegor i andra länder, bl.a. har föreningen under senare år försökt upparbeta kontakter med kollegorna i vissa östeuropeiska länder. Inom Europa deltar föreningen i den psykiatriska sektionen av UEMS (Union Européenne des Médécins Spécialistes). Inom Skandinavien finns ett samarbete mellan de nordiska psykiatriska föreningarna genom Nordisk Psykiatrisk Samarbetskommitté, som förutom att vara ledningsorgan för Nordic Journal of Psychiatry också ansvarar för de nordiska psykiatriska kongresserna som anordnas vart tredje år i något av de nordiska länderna.


Fler förmåner
Medlemskap i föreningen innebär att man ansluter sig till majoriteten av psykiatrerna i deras strävan att utveckla den egna professionen och den psykiatriska vården i Sverige. Genom medlemsavgifterna finansieras den omfattande verksamheten som beskrivs ovan.
I medlemsavgiften ingår dessutom prenumeration på Nordic Journal of Psychiatry, The Nordic Psychiatrist och Svensk Psykiatri. Under hösten kommer våra medlemmar också att ha tillgång till CPD online.

Kongressavgiften vid föreningens möten är också lägre för medlemmar. Föreningens verksamhet erbjuder också möjligheter att skapa och upprätthålla en professionell identitet genom de kontakter man knyter i samband med föreningens möten och annan verksamhet. Föreningsmötena innebär också uppskattade tillfällen till social samvaro med andra kolleger.

 


Årsavgift
Årsavgiften är 900 kr (pensionerade medlemmar 700 kr). För de som är medlemmar i Sveriges Läkarförbund sker debiteringen via den centrala uppbörden till förbundet. För övriga sker inbetalning på föreningens postgiro 1 30 41-9.


Uppdaterad: 2012-07-16
Sidansvarig: Lise-Lotte Risö Bergerlind