Remisser 2012


Svenska Psykiatriska Föreningen svarar på remisser som Du kan läsa under respektive år. Här lägger vi fortlöpande in nya remissvar.

Remisser kommer från flera olika håll, företrädesvis från Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund men också från bland annat Socialdepartementet.


Remissvar över remiss
Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125 ändrade genom TSFS 2012:19) om medicinska krav för innehav av körkort m.m., er beteckning TSF 2012-196 (pdf)

Remissvar från Svenska Psykiatriska Föreningen; SPF:

”Läkarrollen i en föränderlig sjukvårds organisation” (pdf)


Remissvar från Svenska Psykiatriska Föreningen på
Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd
SOU 2012:17 (pdf)Remissvar över ”Förslag till föreskrifter och allmänna råd om Lex Maria (pdf)


Till Utbildningsdepartementet
Yttrande - En ny psykoterapeutexamen (2011:20R) (pdf)


Till Sveriges Läkarförbund
Remissvar – Översyn av läkarnas specialistindelning (pdf)


Till Transportstyrelsen
Remissvar över remiss “Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:71) om innehav av körkort med villkor om alkolås” (pdf)


Till Svenska Läkaresällskapet
Yttrande över remiss ”Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, SOU 2010:45” (pdf)


Till Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund.Yttrande över remiss:
”Överklagande av beslut om kritik från Socialstyrelsen”, Ds 2011:36 (pdf)


Till Svenska Läkaresällskapet, Svar på remiss:
Remiss Läkemedelsverkets föreskrifter om narkotika samt receptföreskrifter (pdf)


Remissvar över remiss “Ändring I transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125)om medicinska krav för innehav av körkort med mera(pdf)


Uppdaterad: 2012-12-11
Sidansvarig: Fredrik Åberg