Remissvar 2010

Remissvar till Svenska Läkaresällskapet över remiss
En översyn av regelverket för sprutor och kanyler, Ds 2010:36 (pdf)

2010-12-22

Remissvar över remiss ”Nya riktlinjer för arbetet med omprövningar av läkemedelssubventioner”(pdf)
2010-12-13

Remissvar till Sveriges Läkarförbund gällande ”Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar – Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd” (Socialstyrelsens diarienummer 5.4-27847/2010) (pdf)
2010-11-16

Remissvar till Sveriges Läkarförbund gällande socialstyrelsens hemställan om ändring i förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen (pdf)
2010-06-11

Remissvar Svenska Läkaresällskapet: Informationsskyldighet och patientinflytande (pdf)
2010-05-17

Remissvar Svenska Läkaresällskapet: Begrepp och termer för planer inom vård och omsorg (pdf)
2010-04-14

Remissvar: Socialstyrelsen: Rekommendation för sjukskrivning vid drogberoende (pdf)
2010-04-09

Remissvar: Svenska Läkaresällskapet; Allvarlig brottslighet som hinder att genomgå högskoleutbildning (pdf)
2010-02-14

Remissvar: Svenska Läkaresällskapet, SLS, på: Etiska överväganden vid palliativ sedering (pdf)
2010-01-18