Kvalitetssystem


Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård socialtjänst och verksamheter enligt LSS.
Föreskrifterna och de allmänna råden fokuserar på hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas. Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser.

Socialstyrelsen har tagit fram stödmaterial för att hjälpa dig att förstå vad ledningssystemet måste innehålla för att leva upp till lagar och regler. Du når det via http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/ledningssystem-forsystematiskt-kvalitetsarbete

Det finns en ”Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” som Du når via: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-6-53/Sidor/default.aspx
Ytterligare stöd finns i dokumentet ”Frågor och svar om ledningssystem”: http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/Sidor/ledningssystem.aspx


Kvalitetsindikatorer

Professionell psykiatri förutsätter rätt vård vid givet tillstånd och att resultat av given behandling kan mätas standardiserat. Inom ramen för vårdprogram inom givna syndromområden kan följsamhet till program och resultat av vård monitoreras med kvalitetsindikatorer, som innebär mätbara standardiserade variabler. Resultat av sådan monitorering innebär värdefull grund för kvalitetsförbättringar men även enkla mått för individuell behandlingskontroll.

I de Nationella Riktlinjer som ges ut av Socialstyrelsen finns kvalitetsindikatorer framtagna. Det gäller även inom psykiatriområdet med bl a  kring ”Ångest och depression” samt ”Psykosociala insatser vid schizofreni”. Även för de psykiatriska Kvalitetsregistren, finns för varje Kvalitetsregister ett antal indikatorer framtagna. För ex

BipoläR är dessa:

 • Litiumbehandling
 • Patientutbildning
 • BMI
 • Strukturerad utredning
 • Återfall i skov

Syftet med en kvalitetsindikator är att kunna mäta sina egna resultat mot en standard för att vid behov kunna arbeta systematisk med förbättringar


Kvalitetsregister är viktiga inom psykiatrin!

Svensk sjukvård ska erbjuda god och likvärdig vård. För att kunna förbättra kvalitén behöver vi utvärdera gjorda insatser och följa upp vilka resultat olika former av behandling ger. Information i kvalitetsregister kan användas i behandlingsarbetet, för klinisk forskning, i verksamhetsuppföljning och ledningsarbete, samt som underlag för att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete.

 

 • BipoläR - Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom

 • BUSA - Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd AD/HD

 • ECT – Kvalitetsregister ECT
 • Kvalitetsstjärnan - Kvalitetsregister för uppföljning av psykiatrisk vård

 • LAROS - Läkemedelsassisterad behandling vid opiatmissbruk

 • PsykosR - Nationellt kvalitetsregister för psykosvård

 • RIKSÄT - Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling
 • RättspsyK - Rättspsykiatriskt kvalitetsregister
 • SBR - Svenskt beroenderegister

 • SÖK - Nationellt kvalitetsregister för barn och ungdomar som konstaterats/misstänks ha blivit utsatta för sexuella övergrepp

 • SibeR - Svenskt internetbehandlingsregister

 • Vad är Psykiatrikompassen (pdf)


Öppna jämförelser

 

2015-11-03
Sidansvarig: Tuula Wallsten