Arkiv 2008-2009

Arkiv 2010-2012


Arkiv 2013

 

Psykiatern Jan Wålinder, 82 år:
"Jag lär mig något nytt varje dag"

Läkartidningen. 2013;110:CH9X
2013-10-16


Webbutbildning:
Psykosociala insatser vid schizofreni
Psykosociala insatser vid schizofreni är en webbutbildning som syftar till att stödja och underlätta för dig och din verksamhet att införa och arbeta med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för schizofreni och liknande psykoser.
Du kommer att hitta denna utbildning under "Om psykiatri" - "Kunskapsdokument" i framtiden.
2013-10-03


Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet
Stiftelsen delar i första hand ut anslag till forskningsprojekt och resebidrag som
främjar psykiatrisk kunskapsutveckling (allmänpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, äldrepsykiatri och rättspsykiatri).
Sista ansökningsdag 1 oktober.
2013-09-24


Välkommen till Nationella Kvalitetsregisterkonferensen!
9-10 oktober 2013, Quality Friends Arena i Stockholm


Global burden of disease attributable to mental and substance use disorders (pdf)
I den ansedda tidskriften The Lancet (augustinumret 2013) kartläggs den hälsoekonomiska svårighetsgraden, utbredningen och prognosticerade utvecklingen av psykisk ohälsa och missbruk. Resultaten visar är att dessa två ohälsoområden är de ledande orsakerna till handikapp (antal år med nedsatt funktionsförmåga; YLD:s)  i befolkningen inte bara i väst-världen utan även i utvecklingsländer. Slutsatsen är att framtida hälso- och sjukvårdssatsningar bör prioritera behandling och prevention inom psykisk ohälsa och missbruk för att rädda nuvarande och kommande släktens välbefinnande och arbetsförmåga. Svenska Psykiatriska Föreningen tänker göra denna fråga till en huvudfråga i sitt arbete.


Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva (pdf)
Kritikerrosad pjäl baserad på Ann Heberleins bok
14 september, Lilla Scenen, Dramaten, Stockholm

Klicka här för beställning av biljetter

Den 14 september spelas på Dramaten den sista föreställningen för säsongen av en av årets mest hyllade pjäser: "Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva", baserad på Ann Heberleins bok med samma namn.

Efter föreställningen har vi ett samtal på scen med Ann Heberlein samt skådespelaren och regissören.
Alla intäkter går oavkortat till Mind/Föreningen Psykisk Hälsas arbete för människor i kris

2013-09-03


Levnadsvaneprojektet:
Jill Taube bloggar
2013-08-22


Möt din framtida arbetsgivare
Den 22 och 23 augusti, samlade SKL drygt 60 medicine studerande svenskar som läser
utomlands.
SPF och SLUP deltog med monter och höll under fredagen i en s.k. psykiatrisk sommarskola.
Detta är ett led i föreningarnas systematiska och
långsiktiga arbete att öka rekryteringen till specialiteten. En annan aktivitet är den årliga
AT-stämman och, vart annat år, "Framtidens
specialistläkare" i Malmö.2013-08-26


Psykiskt sjuka blev friskare av rökavvänjning
Tobaksfakta
2013-08-26


Svenska Psykiatriska Föreningens kliniska riktlinjer Psykiatrisk tvångsvård är klar.
I samband med utgivningen anordnas en seminariedag.
Nationell dag om Psykiatrisk tvångsvård (pdf)
7 oktober, Stockholm
2013-08-15


Att utveckla en modell för brukarundersökning inom psykiatrisk vård och omsorg �? Erfarenheter från pilotstudie, Socialstyrelsen publicerar
2013-08-04


Ökad dödlighet hos unga kvinnor med personlighetsstörning
Läkartidningen. 2013;110:CADZ
2013-08-02


Japanese Society of Psychiatry and Neurology Fellowship Award
Den Japanska Psykiatriska och Neurologiska Föreningen utlyser ett pris
riktat till unga psykiatriker (högst 40 år) som, om man belönas, innebär att kostnader för deltagande i den Japanska föreningens årsmöte i Yokohama 26-28 juni 2014 bestrids.
2013-08-01


SPF inleder samarbete med tidskriften Advances in Psychiatric Treatment (pdf)
2013-07-23


Almedalsblogg från ordförande
2013-07-11


Almedalen - SPF var där!
Svenska Psykiatriska Föreningen deltog i ett mycket uppskattat evenemang i Almedalen på "psykisk hälsa Kaféet. Temat för dagen var psykisk hälsa. SPF:s seminarium "Självmord - varför sker de? Hur kan vi förebygga?" var välbesökt och uppskattat.
Ordförande Lena Flyckt var moderator och arrangör. Representanter för sakkunniga, anhöriga, forskare och idéella organisationer presenterade sina perspektiv. Till höger om filmen finns en lista över de olika seminarierna, klicka på rubriken ovan så kan du lyssna på SPF:s seminarium.
2013-07-10


Nödvändigt att stärka vård och forskning om psykisk ohälsa
Den nedrustning av specialiteterna allmänmedicin och psykiatri som prognostiseras kan leda till att allmänhetens förutsättningar att få psykiatrisk vård ytterligare försämras, skriver företrädare för de båda specialiteterna.
Läkartidningen. 2013;110:CAH4
2013-06-26


Blogg från ordförande
2013-06-20


Replik
Men vilken hjälp tänker ni ge oss?
Samordningsbloggen, Ing-Marie Wieselgren, 2013-06-20
2013-06-20


”Socialstyrelsen kräver bättre vård för psyksjuka”
Dagens Nyheter Debatt, 2013-06-20
2013-06-20


SPF´s utbildningsutskott publicerar nu ett konsensusdokument om genomförandet av det vetenskapliga arbetet (delmål 19).
2013-06-20

Almedalsveckan 2013, 30 juni - 7 juli
Psykisk hälsa-kafé
Tisdag 2 juli, 12.30-14.00, Hästgatan 10


Diskutera med en kollega?
Allt kan man inte prata med arbetskamrater, terapeuter och anhöriga om.
När man behöver diskutera problem med en utomstående kollega kan man vända sig till “Kollegialt nätverk” som nås genom Läkarförbundets växel 08-790 33 00 eller e-mail till kollegialtnatverk@slf.se

http://www.slf.se/Lon--arbetsliv/Arbetsliv/Kollegialt-natverk/  kan man läsa mer och även ta ner lista över tillgängliga kollegor inom olika specialiteter över hela landet.
2013-06-12


Regeringen satsar ytterligare 9 miljoner på specialistutbildningen inom psykiatrin
Pressmeddelande Socialdepartementet
2013-06-04


 

Fler läkare specialiserar sig inom psykiatri
Socialstyrelsen
2013-06-02


Läs SPF:s öppna brev till SKL och Social Departementet (pdf)
Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) har, gemensamt med representanter för lärare på läkarutbildningarna vid Lunds universitet, Karolinska Institutet och Örebro universitet, studierektorerna inom ST-läkarutbildningen, utbildningsutskottet inom SPF och Svenska Läkare under Utbildning i Psykiatri (SLUP), tagit initiativ till att beskriva tänkbara konsekvenser för den psykiatriska vården av att AT inom läkarutbildningen avskaffas som krav för att uppnå läkarlegitimation.

2013-06-01


Nu bildas Inspektionen för vård och omsorg
Den 1 juni 2013 övergår Socialstyrelsens verksamheter inom tillsyn och vissa tillstånd till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO övertar tillsynen av
�?hälso- och sjukvård
�?hälso- och sjukvårdspersonal
�?socialtjänst
�?verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

2013-05-29


Upprop: 883 avhandlingar i psykiatri i Sverige 1858�?012
Läkartidningen. 2013;110:CCPR
2013-05-18

 


Psykisk ohälsa fortsätter att öka.
Allt fler sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa. Går det att stoppa utbrändhet och depression om den upptäcks i tid?
Intervju Gomorron, SVT 1 med SPF´s ordförande Lena Flyckt
2013-05-17


Som ett led i vårt projekt; Psykiatrikers samtal om levnadsvanor var Yvonne Lowert och
Jill Taube i Värmland för att föreläsa för vårdgivare i psykiatrin.
Klicka här för att läsa om det!
2013-05-15


Levnadsvaneprojektet:
Jill Taube bloggar
2013-05-10


Blogg från ordförande
2013-04-29


Fysisk träning vid depression
SBU-rapport
2014-04-21


Planerar Landstingen för psykiatrins kompetensbehov?
Anders Printz, Socialdepartementet bloggar, 9 april 2013
2013-04-09


Filmer, foto och dokumentation från Svenska Psykiatrikongressen
2013-04-06


METIS har ny adress
Som ett led i IPULS nedläggning togs METIS-projektets webb ner i början på mars 2013. Efter en del beslutsturer har vi nu landat hos Svenska Psykiatriska Föreningen, något som känns som en naturlig plats.
2013-03-24


Sista bloggen från Lise-Lotte efter årsmötet�?/a>
2013-03-23


Autismspektrumtillstånd - diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet
SBU Utvärderar
2013-03-23


Lena Flyckt, ny ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen
Dagens Medicin, 2013-03-15
2013-03-18


Sex läkare får Cullbergstipendium
Pressrelease från Stiftelsen Natur & Kultur
2013-03-14


Lancet artikel ger belägg för gemensam genetik vid flera psykiatriska diagnoser (pdf)
2013-03-01


Det nya tandvårdsstödet - läs mer här
2013-02-27


Debatt - Fallet "Nora" Systemkollaps i fallet Nora (pdf)
Dagens Medicin, nr 8 2013
2013-02-20


Kallelse och dagordning till Svenska Psykiatriska Föreningens årsmöte,
14 mars 2013, kl. 16.15 (pdf
)
Reviderad
2013-02-03


Tvånget som angår oss alla
Svenska psykiatriska föreningen riktar kritik mot delar av förslaget till ny tvångsvårdslag. Man befarar att ­patientens ställning kommer att försvagas avsevärt och anser att förslaget går emot intentionerna i både hälso- och sjukvårdslagen och nuvarande LPT.
Läkartidningen Debatt, 2013-01-29
2013-01-29


Till Läkarförbundets delföreningar

Information om övertagandet av IPULS-verksamheter
25 januari
Som tidigare meddelats pågår nu förhandlingarna om övertagandet av IPULS-verksamheter till ett av Läkarförbundets bolag.
Övertagandet gäller kurskatalog, CME-ackreditering och SPUR-inspektioner. Avsikten är att det nya bolaget är i gång från och med den 1 mars. Igår träffades SPURex bland annat för att lägga upp den fortsatta dialogen med specialitetsföreningarna.
Ett möte för SPUR-samordnare planeras. Vi återkommer med datum och inbjudan
2013-01-25


Kritik mot oreglerad psykologmarknad
Radioklipp från studio Ett, Sveriges Radio
2013-01-02


Ställ krav på psykologisk behandling
Kommentar från PRIO-bloggen (Plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa)
Socialdepartementet, Anders Printz
2013-01-02


Fritt fram för psykisk ”behandling”
Att obehöriga utan kompetens behandlar och ställer diagnos vid psykisk ohälsa kan få svåra konsekvenser. Men i dag får vem som helst erbjuda sådana ”behandlingar”, skriver Lars Ahlin, Sveriges Psykologförbund, och Lise-Lotte Risö Bergerlind, Svenska Psykiatriska Föreningen
Svenska Dagbladet 2013-01-02
2013-01-02Stipendierna på sammanlagt 150 000 kronor utdelas med stöd av Stiftelsen Natur & Kultur.
Sista ansökningsdag 15/2 2013
2012-12-22