Regelverk

Det finns två förordningar som reglerar AT.

Förordningen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:1513)
I förordningen SFS 1998:1513 föreskriver regeringen att AT ska fullgöras under minst ett år och sex månader.
Följande gäller för de olika tjänstgöringsavsnitten

  • Minst 9 månader fördelade mellan a) invärtesmedicinska specialiteter, inklusive barn- och ungdomsmedicin och b) opererande specialiteter. Tjänstgöringen inom respektive grupp (a och b) måste omfatta minst 3 månader.
  • Minst 3 månader inom psykiatri, inklusive barn- och ungdomspsykiatri.
  • Minst 6 månader inom allmänmedicin. Tjänstgöringen i allmänmedicin skall alltid ligga sist i blocket.

I förordningen föreskriver regeringen vidare att AT ska avslutas med ett kunskapsprov som högskolemyndigheten ansvarar för. Kunskapsprovet skall avse måluppfyllelsen för allmäntjänstgöringen i dess helhet.

Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (SOSFS 1999:5)
I föreskriften SOSFS 1999:5 regleras bl a teoretisk utbildning, handlingsplan och handledning under AT. Här finns även de fastställda målbeskrivningarna för AT som består av både allmänna mål och mer specifika mål för varje tjänstgöringsavsnitt. Föreskrifter som utfärdas av en myndighet (i detta fall Socialstyrelsen) är alltid bindande, d v s de måste följas.

Mall för bedömning av medsittning

 

2012-12-03
Hans Ericson