AT- Målbeskrivning

Ur SOSFS 1999:5

”1 § AT-läkaren skall under tjänstgöringen i detta tjänstgöringsavsnitt i tillämpliga delar uppnå de mål som anges i 2 kap. i en sådan omfattning att målen helt kan vara uppfyllda efter fullgjord AT. För tjänstgöringen gäller vidare de delmål som anges i 2-4 §§ samt att tjänstgöringen skall ge grundläggande kunskaper om utredning och behandling av psykisk sjukdom inklusive demens- och beroendesjukdomar. Tonvikten skall läggas på psykiatriska tillstånd som kan komma att handläggas av alla läkare.

2 § AT-läkaren skall efter fullgjord tjänstgöring i detta tjänstgöringsavsnitt självständigt kunna

 1. bemöta patienter med psykisk störning på ett professionellt sätt,
 2. behärska grunderna i krisbearbetning och kunna genomföra stödsamtal,
 3. utföra psykiatrisk anamnes och bedöma psykisk status,
 4. bedöma suicidrisk,
 5. utföra inledande diagnostik och behandling av akuta psykiatriska tillstånd som psykoser, förstämningstillstånd och ångest- och beroendetillstånd, samt
 6. bedöma indikation för och utfärda vårdintyg enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV).

3 § AT-läkaren skall efter fullgjord tjänstgöring i detta tjänstgöringsavsnitt ha god kännedom om och viss erfarenhet av

 1. äldrepsykiatri,
 2. beroendesjukdomar och psykiskt störda missbrukare,
 3. förstämningstillstånd,
 4. ångestsjukdomar,
 5. psykoser,
 6. psykiatriska problem vid psykisk utvecklingsstörning och förvärvade hjärnskador,
 7. somatiska sjukdomar som kan ge psykiska symtom och psykosomatiska tillstånd,
 8. psykiska symtom som biverkan av läkemedel, och psykofarmakologi.

4 § AT-läkaren skall efter fullgjord tjänstgöring i detta tjänstgöringsavsnitt ha kännedom om

 1. biologiska, psykologiska och sociala faktorers betydelse för psykisk sjukdom,
 2. grunderna i gruppdynamik och teampsykiatri, särskilt läkarrollens betydelse i detta sammanhang,
 3. personlighetsstörningar,
 4. psykoterapeutiska metoder,
 5. electroconvulsiv terapi (ECT),
 6. psykiatrisk rehabilitering,
 7. barn- och ungdomspsykiatri,
 8. rättspsykiatri,
 9. Hawaii- och Madriddeklarationerna samt psykiatrins särskilda etiska frågeställningar,
 10. lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), och lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV). ”

2010-08-11