Pressklipp - Arkiv

 

 • När ska en psykologutredning göras i skolan?
 • Modell för brukarundersökning inom psykiatrisk vård och omsorg
 • Så kan vård och omsorg hjälpa barn med uppgivenhetssyndrom
 • Det här vet vi om barn som anhöriga
 • Vad behöver ni veta och kunna på området psykisk ohälsa?

2013-09-07


Männens sårbarhet måste uppmärksammas
Om det gick att få ner mäns självmordstal till kvinnornas nivå skulle mer än vart tredje självmord försvinna. Uppenbart är män mindre benägna att söka hjälp när de mår psykiskt dåligt, skriver flera professorer samt representanter för föreningen Mind.
SvD, 2014-09-09
2014-09-10


Familjärt samband mellan ledarskap och bipolär sjukdom
Personer med bipolär sjukdom, tidigare kallat manodepressivitet, har oftare än andra en påtaglig ledarskapsförmåga i tidig ålder. Samma gäller deras syskon – och senare i livet är syskonen överrepresenterade i chefsyrken, särskilt i politiska yrken. Det framgår av en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet
2014-03-24


Nytt från Läkemedelsverket. PRESS
Nya rekommendationer för att minska risken för nedsatt körförmåga dagen efter intag av zolpidem
2014-03-10


Lagrådsremiss
Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården
2014-03-10


World Psychiatry, Volume 13, Number 1, February 2014 (pdf)
2014-02-01


Fördummande verklighetsförvanskning
Svar på Nathan Shachar debattartikel
Debatt Dagens Nyheter
2014-01-05


Recension
Äldrepsykiatri. Kliniska riktlinjer för utredning och behandling
Läkartidningen. 2013;110:CI3X
Läkartidningen 45/2013
2013-11-08


Satsning på att öka kunskapen om sambanden mellan psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro
Pressmeddelande 15 september 2013, Socialdepartementet
2013-09-15


European Psychiatric Association (pdf)
Celebrating 30 Years of Excellence in European Psychiatry

2013-09-10

Alkoholförgiftning och stroke ökade risk för tidig demens
Pressmeddelande från Umeå Univsersitet
2013-08-25


 • Förhöjd dödlighet bland äldre som får psykofarmaka
 • Allmän grundutbildning behövs för de som arbetar med psykisk ohälsa
 • AT-läkare i två regioner erbjuds fördjupad psykiatriutbildning
 • Många vårdcentraler inför inte Socialstyrelsens rekommendationer

2013-07-01


Depression kan förutspås 20 år in i framtiden
Psykisk hälsa vecka 25
2013-06-26


Tester under sommaren (pdf)
Nationella kvalitetsregister
2013-06-20


Hjärnspöken
Från både höger och vänster dånar kritiken mot de psykiatriska diagnoserna.
Isobel Hadley-Kamptz menar att både samhället och individen vinner på att de blir ställda
Expressen, 2013-06-14


Psykiatrisk diagnostik har tagit ett steg framåt
DSM-IV har blivit DSM-5

Läkartidningen. 2013;110:CDAS
2013-06-11

 

Nytt om psykisk hälsa - 4 juni 2013

 • IVO tar över Socialstyrelsens tillsynsverksamhet
 • Allt fler ungdomar söker vård på grund av psykisk ohälsa
 • Sämre tillgång till stöd från socialtjänsten för personer med psykisk funktionsnedsättning
 • Så skapar ni förutsättningar för ett aktivt brukarinflytande
 • Antalet klagomål på vården ökar

2013-06-09


Rätt information - Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga
Socialdepartementet, 5 juni
2013-06-05


Regeringen satsar ytterligare 9 miljoner på specialistutbildningen inom psykiatrin
Pressmeddelande Socialdepartementet
2013-06-04


Nyheter om DSM 5
World Psychiatry, Volume 12, Number 2, June 2013(pdf)
2013-06-01


Aktuellt om SKL:s arbete inom psykisk hälsa, nr 3, maj 2013
2013-05-29


Nationella kvalitetsregister, Nyttan nr 2
BÄTTRE PSYKIATRISK VÅRD MED KVALITETSREGISTER
2013-05-27


Upprop: 883 avhandlingar i psykiatri i Sverige 1858–2012
Läkartidningen. 2013;110:CCPR
2013-05-18


Psykisk ohälsa fortsätter att öka.
Allt fler sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa. Går det att stoppa utbrändhet och depression om den upptäcks i tid?
Intervju Gomorron, SVT 1 med SPF´s ordförande Lena Flyckt
2013-05-17


Pressmeddelande från socialdepartementet
Regeringen ger ISF uppdrag att analysera psykiska diagnoser
Regeringen uppdrar åt Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) att genomföra en analys av sjukförsäkringens utformning och tillämpning avseende psykiska diagnoser.
2013-05-16


Nytt om Psykisk Hälsa nr 4
Socialstyrelsen

 • Socialstyrelsen har fått i uppdrag att samordna den statliga kunskapsstyrningen inom
  området psykisk ohälsa.
 • Över 500 vårdanställda har utbildats i KBT
 • Många fler får boendestöd
 • Vad ska rapporteras enligt Lex Sarah?

2013-05-06


Trafikverket första myndigheten med suicidpreventivt program
Citera som: Läkartidningen. 2013;110:CAER
2013-05-02


ABC om Akut psykos
Läkartidningen. 2013;110:CAEF


Bättre psykiatriska vård med kvalitetsregister
Nyhetsbrev Nationella Kvalitetsregister
2013-04-26


Planerar Landstingen för psykiatrin kompetensbehov?
Anders Printz, Socialdepartementet bloggar, 9 april 2013
2013-04-09


Nytt om psykisk hälsa 3/2013

Här är kraven på kommuner och landsting - ta del av 630 miljoner

Utlandsfödda har ökad risk att insjukna i schizofreni

Många ECT-behandlingar rapporteras inte in

Stadsbidrag gav fler psykoterapeuter, men ännu fler behövs

Välkommen till konferensen Visa vägar den 21-22 maj

2013-03-27


Dålig skolprestation ökar risken för självmord
Mindfulness i skolan minskar depression
Föreningen Psykisk Hälsa
2013-03-26


Uppdrag att utveckla kunskapen om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende
Socialdepartementet, regeringsuppdrag, 2013-03-20
2013-03-20


Personer med funktionsnedsättning måste inkluderas mer i folkhälsoarbetet
Rapport från Statens folkhälsoinstitut, 15 mars 2013
2013-03-18


Uppdrag angående kunskapsproduktion inom området psykosociala insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar
Regeringsuppdrag, Socialdepartementet
2013-03-07


Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa
Regeringsuppdrag, Socialdepartementet
2013-03-07


Debattartikel Svenska Dagbladet 5 mars 2013. Ulf Kristersson, Socialförsäkringsminister
Psykiska ohälsan kostar 70 miljarder om året
2013-03-05


Pressmeddelande från Socialdepartementet
Socialdepartementet och OECD:s anordnar seminarium om psykisk ohälsa och det svenska arbetslivet
Tisdagen den 5 mars anordnar Socialdepartementet tillsammans med OECD ett seminarium om psykisk ohälsa och det svenska arbetslivet, där resultaten från den svenska rapporten kommer att presenteras
2013-03-04


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illnes.
Bullentin, February 2013(pdf)

2013-03-04


Pressmeddelande från Socialstyrelsen, 2013-02-28
Större risk att insjukna i schizofreni för utrikesfödda
2013-03-01


Nytt om psykisk hälsa 2/2013

Lägesrapport 2013: stora regionala skillnader i tillgång på psykiatrer

Vad är viktigt för bra brukarmedverkan? Vi behöver era synpunkter!

Första hjälpen i psykisk ohälsa - en utbildning som förändrar attityder

Socialstyrelsen kritiserar rättspsykiatrin i Växjö

2013-02-28


Stolthet och fördom dags att stå upp för psykiatrin! Psykiatridagen 2013
Dagens medicin, 27 februari 2013
2013-02-27

Det nya tandvårdsstödet
Ett nytt, förstärkt stöd för patienter med stort tandvårdsbehov, där ca 85 000 patienter med psykisk sjukdom förväntas omfattas.
Den 1 januari 2013 genomförs det tredje steget i tandvårdsreformen. Ett nytt, förstärkt stöd för patienter med stort tandvårdsbehov. Det nya tandvårdsstödet omfattar två delar:

Särskilt tandvårdsbidrag, STB – för den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har ett ökat behov av förebyggande tandvård.

Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning – för den som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling.

Läs mer på www.1177.se/omtandvardsstod

2013-02-27


Lipus tar över efter Ipuls
Läkartidningen nr 9, 2013-02-22
2013-02-22

Debatt - Fallet "Nora"
Systemkollaps i fallet Nora (pdf)
Dagens Medicin nr 8/13
2013-02-20


Regeringen ger uppdrag att studera psykiska diagnoser
Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan att genomföra en studie av sjukfrånvaro i psykiska diagnoser.
Pressmeddelande, Socialdepartementer 2013-02-16
2013-02-16


Fallet "Nora" och utövandet av makt:
"Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll"
Debatt Läkartidningen, 5 februari 2013
2013-02-06


God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården
Socialdepartemenetet, 5 februari 2013
2013-02-06


Ingen proposition om skyddsåtgärder i demensvården
Pressmeddelande, 1 februari 2013, Socialdepartementet
2013-02-02


Patientlag - Delbetänkande av Patientmaktsutredningen
Socialdepartementet, 31 janari 2013
2013-01-31


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illnes.
Bullentin, January 2013(pdf)

2013-01-31


Hur upptäcker vi psykisk ohälsa bland barn och ungdomar?
Nytt om Psykisk Hälsa 2013-01-31
2013-01-31


Tvånget som angår oss alla
Svenska psykiatriska föreningen riktar kritik mot delar av förslaget till ny tvångsvårdslag. Man befarar att ­patientens ställning kommer att försvagas avsevärt och anser att förslaget går emot intentionerna i både hälso- och sjukvårdslagen och nuvarande LPT.
Läkartidningen Debatt, 2013-01-29
2013-01-29


Slopat krav på anmälan skapar oenighet
Läkartidningen, 22/1 2013, Nummer 4
2013-01-23


Svenska riktlinjer för lågriskbruk av alkohol behövs
Läkartidningen, 22/1 2013, Nummer 4
2013-01-23


Välkommet förslag till ny tvångsvårdslagstiftning
Läkartidningen, 15/1 2013, Nummer 3
2013-01-15


Aktuellt om SKL:s arbete inom psykisk hälsa, nr 1 2013
2013-01-15


Kritik mot oreglerad psykologmarknad
Radioklipp från studio Ett, Sveriges Radio
2012-01-02


Ställ krav på psykologisk behandling
Kommentar från PRIO-bloggen (Plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa)
Socialdepartementet, Anders Printz
2012-01-02


Fritt fram för psykisk ”behandling”
Att obehöriga utan kompetens behandlar och ställer diagnos vid psykisk ohälsa kan få svåra konsekvenser. Men i dag får vem som helst erbjuda sådana ”behandlingar”, skriver Lars Ahlin, Sveriges Psykologförbund, och Lise-Lotte Risö Bergerlind, Svenska Psykiatriska Föreningen
Svenska Dagbladet 2013-01-02


 

European Federation of Associations of Families of People with Mental Illnes.
Bullentin, December 2012 (pdf)

 


 

Nytt om psykisk hälsa nr 6/2012
2012-12-21


Bättre för patienter i psykiatrin efter överenskommelse
350 miljoner kronor har fördelats till ett antal kommuner och landsting som lyckats uppfylla grundkrav och prestationer i enlighet med den psykiatriöverenskommelse som regeringen och SKL kom överens om i maj.
Kärnan i det nya arbetssättet, som fortsätter med 630 miljoner 2013, är prestationsbaserade medel. Socialstyrelsen har bedömt hur landstingen och kommunerna har lyckats 2012 och det är uppenbart att det här sättet att arbeta stimulerar och påskyndar utvecklingen, Pressmeddelande Socialdepartementet
2012-12-21


Nytt från Läkemedelsverket
Hälso- & Sjukvård
Läkemedelsanvändningen vid ADHD följs löpande
2012-12-19


Nytt om psykisk hälsa nr 5 / 2012
2012-11-20


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illnes.
Bullentin, November 2012 (pdf)

2012-11-21


"Det ljusnar för svensk psykiatri"
Repblik på Sven Brittons debattartikel i DN (30/10) från ordförande i SPF Lise-Lotte Risö Bergerlind och ordförande i SLUP Hanna Edberg
Dagens Nyheters nätuppläga, 2012-11-06
2012-11-07

Låt patientnyttan gå före företagens krav på vinster (pdf
Lena Flyckt och Lise-Lotte Risö Bergerlind, SPF i debattartikel Dagens Medicin nr 45/2012


Kraftig ökning av adhd-läkemedel till vuxna
Pressmeddelande, Socialstyrelsen, 2012-10-29
2012-10-30


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illnes.
Bullentin, October 2012 (pdf)

2012-10-25


Inspektionen för vård och omsorg - en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst
Proposition, Socialdepartementet 17 oktober 2012
2012-10-17Samarbete nyckeln till bättre psykiatrisk vård
Debattartikel Dagens Medicin 10 oktober 2012
Göran Hägglund, Socialminister
2012-10-10


World Mental Health Day 2012 examples of EUFAMI member activities, Bullentin oktober (pdf)
2012-10-10


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin,
September 2012 (pdf)

2012-09-28


Kvalitet och nytta ska styra fördelningen av ALF-medel
Fördela ALF-medlen utifrån kvalitet, klinisk relevans och nytta. Det är ett av förslagen till ett nytt ALF-avtal som presenterades vid ett seminarium som arrangerades av Svenska Läkaresällskapet i mitten av september och som nu ligger till grund för fortsatta förhandlingar mellan staten och landstingen. Läs mer här
2012-09-28


Uppdrag att förbereda och inordna verksamhet med specialistkompetenskurser i Socialstyrelsen
Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att förbereda och genomföra inordnandet i Socialstyrelsen per den 1 januari 2013 av verksamhet med specialistkompetenskurser (SK kurser) som Institutet för Professionell Utveckling av Läkare i Sverige (IPULS) ansvarar för i dag. Verksamheten omfattar också regeringens satsningar på SK-kurser i psykiatri samt förstärkning av läkares kunskap om läkemedel och läkemedelsanvändning under specialistutbildningen. Läs mer
2012-09-28


 

World Psychiatry, Volume 11, Number 3, October 2012 (pdf)
2012-09-25


 

Nytt om psykisk hälsa, nr 4, 2012
2012-09-17Att nå personer med psykisk ohälsa – Uppsökande och informerande verksamhet

Publikation, Socialstyrelsen
2012-09-03


Aktuellt om SKL:s arbete inom psykisk hälsa, nr 3 2012
2012-08-31Därför blir vårdplatserna allt färre
Runtom i landet sitter nu mängder av verksamhetsledare och försöker genomföra nya politiska påbud om nerskärningar. Chefer byts ut på löpande band inom i stort sett all sjukhusvård, skriver överläkare Herman Holm som efterlyser en hållbar nationell strategi.
Svenska Dagbladet 2012-08-01
2012-08-02Trots beslut misshandlas psykvården
Låga kostnader trots uppmaningar att satsa Psykiatrin måste få mer resurser och ska prioriteras, löd slutsatsen efter mordet på Anna Lindh. Men i dag har kostnaderna för psykiatrin ändå bara ökat marginellt och en del landsting har till och med dragit ner.
SVT Nyheter 2012-0726
2012-07-28


Dramatiskt färre platser i slutna psykvården
Vårdplatserna inom den slutna psykvården blir allt färre och de senaste 20 åren har antalet platser minskat dramatiskt. Varför ser det ut så och vad får det för konsekvenser? Hör Jimmie Trevett förbundsordförande RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa, Herman Holm, överläkare vid Psykiatri Skåne samt Mårten Gerle, sakkunnig i psykiatriska frågor på Socialstyrelsen. Sveriges Radio P1, Studio Ett, 2012-07-26
2012-07-27


Psykiatrin glöms bort trots prio
Psykiatrin måste få mer resurser och ska prioriteras, löd slutsatsen efter mordet på Anna Lindh. Men i dag har kostnaderna för psykiatrin ändå bara ökat marginellt och en del landsting har till och med dragit ner. Svenska Dagbladet 2012-07-26
2012-07-27


 

Replik från MSD
Vi försöker hitta en lösning beträffande Trilafon dekanoat
Läkartidningen 2012-07-10
som svar på Svenska Psykiatriska Föreningens debattartikel
Patienterna drabbas när tillverkningen upphör Läkartidningen 2012-07-09
2012-07-16


Uppdrag att stärka kunskapsstödet för vård och behandling av personer med transsexualism och andra personer med könsidentitetsstörningar
Socialdepartementet 6/7 2012
2012-07-10

 


 

European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin, June 2012 (pdf)
2012-07-03


 

Nytt om psykisk hälsa, nr 3 2012

 • Långsiktig psykiatrisatsning
 • Nya tag ...
 • Satsning på sysselsättning ger resultat
 • Inte bara KBT vid depression
 • Stora brister i kommunerna
 • Nya myndigheter föreslås
 • Almedalen nästa

2012-06-27


Regeringsuppdrag - NkA utvecklar stöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa
Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga
2012-06-26


Uppdrag att genomföra en pilotstudie i syfte att pröva ungdomsversionen av ett australiskt självmordsförebyggande utbildningspromSocialdepartementet
2012-06-25


 

Nytt från KCP - juni (pdf)
2012-06-21


Nytt från KCP - maj (pdf)
Bl.a. aktiviteter i anslutning till "Extra satsningen" på psykiatrin
2012-06-11


Satsningen på psykiatrin fortsätter – ny överenskommelse, SKL debatt
2012-05-31


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin, May 2012 (pdf)
2012-05-31


 

World Psychiatry, Volume 11, Number 2, June 2012 (pdf)
2012-05-30

 


 

SPK 2012, artikel i SLS aktuellt 2012 (pdf)
2012-05-22


 

Nyfiken på.... intervju med SPFs ordförande Lise-Lotte Risö Bergerlind, SLS aktuellt, nummer 2 2012 (pdf)
2012-05-22


Vi stöttar FNs arbete att bekämpa ickesmittsamma sjukdom, Ledare SLS aktuellt, nummer 2 2012 (pdf)
2012-05-22


Krav på att regeringen öronmärker psykiatripengar (pdf)
Dagens Medicin Nr 19, onsdag 9 maj 2012
2012-05-09


Aktuellt om SKL:s arbete inom psykisk hälsa maj 2012
2012-05-08


Psykisk ohälsa ökar bland unga män
Pressmeddelande från Socialstyrelsen
2012-05-06


Co-production
SKL vill med satsningen på co-production ta fram och förmedla ny kunskap och erfarenheter om co-production - medskapande mellan brukare, patienter, invånare och med professionell personal i offentlig finansierad verksamhet.
Nyhetsbrev SKL 2012-05-04
2012-05-04


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin, April 2012 (pdf)
2012-05-04


 

Förslag till ny specialitetsindelning för läkare på remiss

Socialstyrelsen, 19 april 2012
2012-04-21

 

Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd
Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt lämna förslag till en ny lagstiftning på området.Betänkandet är indelat i tre delar: Översynen av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen, psykiskt störda lagöverträdare och gemensamma frågor

2012-04-04


 

SPF´s aktiviteter under Riksstämman omskrivs i WPA Newsletter
2012-04-02

 


 

Stärkt specialistutbildning ska leda till fler psykiatriker, Socialstyrelsen
2012-04-01


 

METIS-projektet – Uppföljning av SK-kurser i psykiatri år 2011, Socialstyrelsen
2012-04-01


Nytt om funktionshinder
SKL´s nyhetsbrev
2012-04-01


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin,
March 2012 (pdf)

2012-03-28Läkares fortbildning dyr och svårlöst fråga
Rapport från debatt vid en konferens om läkares forbildning
Dagens Medicin nr 12, 21 mars 2012
2012-03-23


Människor med funktionsnedsättning har mycket sämre hälsa
Statens Folkhälsoinstitut
2010-03-15


Aktuellt om SKL:s arbete inom psykisk hälsa, nr 1 2012
2010-03-12


Verktyg för inventering. För dålig kunskap om diagnos och behandling av psykisk ohälsa. Psykiskt sjuka äldre missgynnas i vården. Läs mer i Nytt om psykisk hälsa, nr 1/2012
2012-03-06


SPF´s ordförande var den flitigaste kvinnliga debattören i Dagens Medicin, Dagens Samhälle och Läkartidningen under 2011, läser mer i Dagens Medicin nr 9/12 (pdf)
2012-02-29


Frigör tid till vård
Ett lean-inspirerat utvecklingsarbete, Frigör tid till vård, bedrivs för att förbättra innehållet inom heldygnsvården och psykiatrin. Inspirationen kommer från ett program från NHS i England, vars syfte är att förbättra och standardisera vårdprocesser och därigenom eliminera tidsslöseri och skapa mer tid till direkt patientarbete, SKL nyhetsbrev
2012-02-28


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin, February 2012 (pdf)
2012-02-28


Uppdrag att ta fram en vägledning till stöd för brukarmedverkan
Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram en vägledning avseende brukarmedverkan och brukarinflytande. Vägledningen ska vända sig till personal inom socialtjänsten och angränsande områden inom hälso- och sjukvården. Den ska bygga på bästa tillgängliga kunskap och erfarenheter från praktiken rörande såväl individuell som strukturell nivå. Vägledningen bör tydliggöra brukarens rättigheter samt vilka organisatoriska och strukturella förutsättningar som underlättar brukares inflytande och medverkan. Arbetet ska ske i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och brukarorganisationer. Socialdepartementet 2012-01-30
2012-01-30


Patienter i öppen psykiatrisk tvångsvård känner inte till sina rättigheter
Patienter i öppen psykiatrisk tvångsvård får inte tillräcklig information om sina rättigheter från vårdgivarna. Det visar en unik rapport som bygger på kvalitativa intervjuer med personer som vårdats med öppen tvångsvård.
Nyhetsbrev, Socialstyrelsen, 2012-01-27
2012-01-30


Utökad skyldighet för läkare att anmäla
Från 1 februari 2012 blir det en utökad skyldighet för läkare att anmäla patienter som av medicinska skäl kan vara olämpliga att ha körkort eller taxiförarlegitimation.
2012-01-29


World Psychiatry, Volume 11, Number 1, February 2012 (pdf)
2012-01-22Psykiatri – systematiska översikter
Läs SBU:s resultat om ADHD och autismspektrumtillstånd, schizofreni, förstämning och patientens delaktighet i rapporten ”Om psykiatrisk diagnos och behandling – en sammanställning av systematiska litteraturöversikter”.
2012-01-16


Nordisk studie bekräftar tidigare känt samband mellan SSRI-behandling och ökad risk för högt blodtryck i lungorna
hos det nyfödda barne
t
Läkemedelsverket 2012-01-13
2012-01-16


Vården brister i uppföljningar av minnesstörningar efter ECT
Socialstyrelsen har granskat ECT, så kallad elchocksbehandling, och funnit brister i dokumentationen i drygt var tredje granskad patientjournal.
Även den psykiatriska vårdens uppföljningar av minnesstörningar och andra kognitiva problem i samband med ECT brister
Pressmeddelande Socialstyrelsen 2012-01-12
2012-01-16


Se över all tvångsvård.
När är det befogat att vårda en människa mot dennes vilja? Den nuvarande lagstiftningen har brister och behöver ses över, anser SKL.
Pressmeddelande från SKL
2012-01-11


Uppdrag att genomföra ett program för att öka kunskapen om och förändra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning samt uppdrag att utbetala medel. Socialdepartementet, 2011-12-29
2012-01-11


Nytt om Psykisk Hälsa - nr 7 2011
2012-01-11

 

European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin,
December (pdf
)
2011-12-14


Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen
(S 2008:09
)
Socialdepartementet, 5 december 2012
2011-12-07


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin,
November (pdf
)
2011-11-30


Psykiskt sjuka kvinnor får god förlossningsvård
Kvinnor med psykisk sjukdom blir bra omhändertagna under förlossningen. Det visar Socialstyrelsens senaste rapport i serien om somatisk vård vid samtidig psykisk sjukdom. Socialstyrelsen 10/11 2011 aa
2011-11-21


 

Från "idioter" till psykiskt sjuka
Hur mår du? Med den frågan har Lundbystudien jagat svar i över femtio år. Forskarnas slutsatser pekar mot att den psykiska hälsan inte är sämre i dag än den var förr


Uppdrag att utbetala medel för utveckling av utbildningsinsatser för läkare
Socialdepartementet
Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS) får i uppdrag att göra följande insatser:

 • anpassa det kursmaterial som tagit fram inom ramen för det så kallade METIS-projektet (Mer Teori i Specialisttjänstgöring) till ett fortbildningsprogram för specialister i psykiatri
 • utveckla en landsgemensam stomme till psykoterapiutbildning för läkare under specialiseringstjänstgöring (ST-läkare) i psykiatri, samt
 • se över behovet av, och möjligheterna till, att komplettera befintliga specialistkompetenskurser för ST-läkare inom barn och ungdomspsykiatrin så att dessa fullt ut uppfyller målen i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

2011-11-11


Meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, SKL
2011-11-02


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin,
October (pdf
)
2011-10-28


EPA Minds Online nr 7
2011-10-27


Överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av unga med självskadebeteende
Socialdepartementet 17 oktober 2011
2011-10-17


Överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren
Socialdepartementet 17 oktober 2011
2011-10-17


Uppdrag att stödja införandet av de nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 samt utbetalning av medel
Socialdepartementet 11 oktober 2011
2011-10-12


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin,
10 October, (pdf

Bulletin on the occasion of World Mental Health Day 2011
2011-10-12


”Hur kan vi tvinga människor att leva om de inte vill?”
Chatt på Aftonbladet den 10/10 där psykiatern och psykoterapeuten Daniel Frydman (en av redaktörerna i Svensk Psykiatri medverkar.

2011-10-11


Neddragningar som upprör (pdf)
Revansch nr 4 2011
2011-10-11

European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin,
September (pdf

2011-10-08


 

Färre vårdas till följd av självskador och våld

Antalet personer som vårdas inlagda på sjukhus på grund av självtillfogade skador eller våld har minskat de senaste åren, efter att ha ökat under större delen av 2000-talet. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen över skador och förgiftningar som behandlades i sluten vård 2010
Läs mer i Socialstyrelsens nyhetsbrev
2011-10-07


Uppdrag att utarbeta en strategi för fortsatta insatser för att öka kunskapen om och förändra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning

Regeringen ger Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, i uppdrag att utarbeta en strategi för en fortsatt satsning under åren 2012-2014 i syfte att öka kunskapen om och förändra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.
Strategin ska utarbetas i samråd med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH.
Strategin för de fortsatta insatserna ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 december 2011.
Läs mer i pressmeddelande från Socialdepartementet
2011-10-07


Rapporten Rehabiliteringsgarantin
Alltfler får KBT-behandlingar
Alltfler personer med ångest och depression får KBT-behandling inom rehabiliteringsgarantin. Det visar resultatet för första halvåret 2011
SKL nyheter aaa
2011-09-29


WPA E-Bulletin October 2011aaa
2011-09-29


En psykiater, en rockikon och en teaterscen - Daniel Frydman (som dessutom sitter i redaktionen för Svensk Psykiatri. Läs mer i Nummer.se aaa
2011-09-21


Uppdrag att utbetala medel för att stödja utvecklingen av ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling, Socialdepartementet a
2011-09-13


Nytt om psykisk hälsa nr 5 2011: Mot en god och säker vård - Allvarliga brister i öppna psykiatriska tvångsvården - Satsning med fokus på tvångsåtgärder - Uppföljning av tvångsvård - Meddelandblad om ECT a
2011-09-10


Svenska Psykiatriska Föreningen i europeiskt samarbete
Moving Together Toward New Horizons - 2nd Young Psychiatrists' Networ4k Meeting,
Riga 2011, SLS Aktuellt 3/2011 (pdf)
2011-09-07


Stoppa felaktiga tvångsåtgärder – försvara de som är oundvikliga
Psykiatrin måste visa bättre omdöme vid användningen av tvångsåtgärder mot patienter, skriver sex debattörer.
Dagens Medicin - debatt aaaa
2011-08-25


WPA E-Bulletin August 2011ff
2011-08-19


"Funktionsnedsatta behövs i den offentliga sektorn" ff
DN-debatt 17 augusti 2011, Maria Larsson, Barn- och äldreminister
2011-08-17


Bygg ut psykiatrin!
SPF´s ordförande Lise-Lotte Risö Bergerling i debattartikel, Dagens Samhälle aaaa
2011-08-09


Tvång i vården kan minska
Sveriges Kommuner och Landsting driver ett projekt med målet minska behovet av tvångsåtgärder i den psykiatriska vården. Intresset från landets vårdenheter är stort
- SKL aaa
2011-08-08


 

Mot ett system för verksamhetsuppföljning av psykiatriområdet – Delrapport 2011 
Socialstyrelsenss
2011-08-06


Kan vi träna oss lyckliga? Jill Taube i "Gomorron Sverige". Se TV-klippet från SVT a
2011-08-04


Psykiatrin i täten för vassare ST-utbildning
Nyhetsbrev från IPULS metis
2011-07-07


 

Psykiatrin tappar ytterligare Nya siffror för 2010
Första juli 2011 presenterade SKL en rapport som visar nettokostnadsförändringar för landstingen vad gäller hälso- och sjukvårdskostnaderna för 2010. De nya siffrorna visar att psykiatrin inte håller jämna steg med vare sig primärvården eller den somatiska vården. a
2011-07-02


 

Uppdrag att följa upp och utvärdera regeringens politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning, Socialdepartementetam
2011-06-30

 


 

The Journal World Psychiatry är rankad som nr 9 av 126 psykiatriska tidskrifter (doc) am
2011-06-29


 

European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin,
June (pdf

2011-06-29


 

Översyn av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga m.m a
2011-06-29


 

Insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar - Kommunernas användning av stimulansbidragen 2007–2010  a
Socialstyrelsen

2011-06-28


 

Nyhetsbrev från Handisam, juni 2011
2011-06-23


Hur mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga. vg
Regionmagasinet som går ut till alla medborgare i Västra Götalandsregionen
2011-06-21


 

Nytt om psykisk hälsa, nr 4 2011 a

 • När vi vet måste vi handla
 • Rehabilitering på lokal nivå
 • Psykiskt sjuka får sämre somatisk vård
 • Rapporter om hjärtinfarkt och cancer
 • Satsning på bättre tvångsvård
 • Handböcker för bättre patientsäkerhet
 • Nya patientsäkerhetslagen
 • Nya attityder på arbetsplatser
 • Kurs om effektiva psykosociala insatser

Satsningar stärker missbruks- och beroendevård
De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården tillämpas i hög utsträckning inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, visar Socialstyrelsens senaste tillsynsrapport.Läs mer på SKL´s hemsida
2011-06-08


WPA E-Bulletin Juni 2011n
2011-06-01


Idag öppnar Kunskapsguiden a
- en nationell plattform som samlar befintlig och ny kunskap inom områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre. Kunskapsguiden ska ge dig bästa tillgängliga kunskap samt stöd och vägledning i din yrkesroll.
2011-05-31


2nd Young Psychiatrists' Network Meeting - Riga 2011: moving together towards new horizons
Läs mer på WPA´s hemsida a
2011-05-29


Ny publikation  -
Samordna den arbetsinriktade rehabiliteringen vid psykisk sjukdom eller
funktionsnedsättning
Socialstyrelsen
2011-05-21 Promemoria, Socialdepartementet
2011-05-09

 

European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin,
April (pdf

2011-04-29


Bättre insatser vid missbruk och beroende, SOU 2011:35, Socialstyrelsensos
2011-04-27

 


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin,
February (pdf

2011-03-01


Nytt om Psykisk hälsa
2011-02-27


Nyhetsbrev från Handisam
2011-02-25

 


 

EUFAMI Congress Newsletter 1, (pdf)
2011-02-25


Riktlinjerna framtagna i samarbete med verksamhetsföreträdare, Socialstyrelsen
2011-02-03

 


 

Högre dödlighet bland diabetessjuka med psykisk sjukdom, Socialstyrelsen
2011-02-03 

 


 

European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin,
January (pdf

2011-01-31


Missbruket, Kunskapen, Vården
SOU 2011:6, Socialdepartementet
2011-01-31


Nyhetsbrev från Nordiska akademin för forskning om psykisk hälsa (pdf)
2011-01-23


 

Nyheter från Handisam
2011-01-22


 

Psykisk hälsa genom livet - rapport från Bok & Biblioteksmässan 2010, Svenska Ångestsyndromsällskapets tidning ÅSS Emellan, nr 4 2010 (pdf)
2011-01-17


Nytt om NU, nr 1 2011
2011-01-17


 

Läkares sjukskrivningspraxis - En systematisk litteraturöversikt
SOU 2010:107, Socialdepartementet
2011-01-16


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness,New Year 2011 (pdf)
2011-01-11


En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken p
Prop. 2010/11:47, Socialdepartementet
2011-01-10


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin, December (pdf)
2011-01-04

Uppdrag att betala ut bidrag för förbättringar i den psykiatriska heldygnsvården samt medel för utvärderingy
Regeringskansliet, 23 december 2010
Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att, efter rekvisition från Sveriges Kommuner och Landsting, betala ut 50 000 000 kronor under 2010. Medlen ska användas för att under 2011 stimulera utveckling och ett strukturerat förbättringsarbete som höjer kvaliteten enligt en överenskommelse till regeringen avser att ingå med Sveriges Kommuner och Landsting.

2010-12-27


KVÅ-koder för användning vid rapportering till Socialstyrelsen av åtgärder i psykiatrisk slutenvård
Socialstyrelsen

Exempel på KVÅ-lathundar
Socialstyrelsen
2010-12-27


 

Friskare tänder till rimliga kostnader - även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning
Socialdepartementet
2010-12-09


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin, November (pdf)
2010-12-10


Finns det samband mellan samsjuklighet och sjukfrånvaro? o
Socialdepartementet SOU 2010:89
2010-12-09


Barn och ungdomar med psykisk ohälsa – vem tar hand om dem? i
Pressmeddelande från Socialstyrelsen
2010-12-08


Tillgången till ADHD-behandling ojämnt fördelad
Riksstämmosymposium - arrangerat av SPF - uppmärksammat av Läkartidningen
Läkartidningen nr 49 p
2010-12-06


 

Psykiater: Satsa på öppna jämförelser.
Under nästa år frigörs hela 200 miljoner kronor för satsningar inom psykiatrin. SPF vill nu att en del av pengarna används till öppna jämförelser, liknande dem som finns inom somatiken
Läs nr 48, 1 december 2010, Dagens Medicin (pdf)
2010-12-01


 

Öppna jämförelser - missbruk och beroende, Nyhetsbrev från Socialstyrelsen
2010-11-16


Bättre stöd till äldre med psykisk ohälsa - Att vara anhörig - Döva inom psykiatrin - Utvecklingsstörda och psykisk ohälsa - Bättre kunskap om ADHD, Nytt om NU, nr 7/2010
2010-11-11


 

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av missbruks- och beroendevården (S 2008:04), Dir. 2010:120 (Kommittédirektiv). Nyheter från Socialdepartementet
2010-11-10

 

European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin, October (pdf)
2010-11-07


2010:6 Per Folkesson och Therese Karlsson. Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning. FoU.rapporter, Karlstads Universitet r
2010-10-31


Swedish clinical guidelines - Prevention and management of metabolic risk in patients with severe psychiatric disorders. Nordic J Psychiatry, augusti 2010 (pdf) e
(Med tillstånd från Informa Healthcare.9
2010-10-17


SPF i debatt - Läkartidningen
"Socialstyrelsen betraktar varje tvångsåtgärd som en avvikelse"
- Det gagnar varken patientsäkerheten eller systematiskt förbättringsarbete, säger SPF
Läs artikeln i nummer 41, 2010, Läkartidningen w
2010-10-15


I Sverige beror 20 procent av alla för tidiga dödsfall och funktionsnedsättningar på ohälsosamma levnadsvanor. För att förebygga sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar, diabetes och psykisk ohälsa lanserar Socialstyrelsen nu för första gången nationella riktlinjer på området.
Pressmeddelande från Socialstyrelsen q
2010-10-12

Nytt om NU, nr 6, 2010 (pdf)
2010-10-12

 

WPA E-Bulletin special edition on the occasion of World Mental Health Day on 10th October m
2010-10-10


WPA E-Bulletin Oktober 2010 n
2010-10-03


Första nationella patientenkäten inom allmän psykiatri
En enkät har skickats till 47 000 slumpvis utvalda vuxna patienter som besökt eller varit inlagda inom den allmänna psykiatrin i 19 landsting/regioner. Resultaten pekar på att patienterna upplever ett gott bemötande och har förtroende för personalen.
Läs mer

2010-10-01


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin, September (pdf)
2010-09-30


Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen
(S 2008:09) Socialdepartementet b
2010-09-09


Mindfulness / Vad är mindfulness? a
2010-09-08

Behandling av våldsutövande män kan hjälpa
På regeringens uppdrag har Socialstyrelsen utvärderat behandling av män som utövar våld i nära relationer. Läs pressmeddelande från Socialstyrelsen b
2010-09-08


Psykiskt sjuka får inte tillräcklig hjälp med somatiska sjukdomar.
Läs sista Nytt om NU, nr 5, 2010 a
2010-09-08


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin, August (pdf)
2010-08-31


Rapport i WPA E-bullentin från Svenska Psykiatrikongressen 2010
2010-08-30


Rehabiliteringsrådets delbetänkande.
SOU 2010:58. Pressmeddelande från Socia-ldepartementet (pdf)

2010-08-17


 

Det späda barnet som anhörig.
Ny rapport från Allmänna Barnhuset e
2010-08-14


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin, July (pdf)
2010-08-03


Ny webbplats om ungas psykiska hälsa
Följ arbetet för barns och ungas psykiska hälsa i landet på webbplatsen Modellområden d
2010-07-30


Slutbetänkande från självmords-preventionsutredningen
Pressmeddelande från Socialdepartementet c
2010-07-29


WPA E-Bulletin No. 2, Juli 2010 b
2010-07-28


SPF aktiviteter på "Psykisk-hälsa kaféet" uppmärksammas i Läkartidningen
Läs artikel i Läkartidningen nr 26, 2010 a
2010-07-10


Psykisk-hälsa kaféet i Visby under politikerveckan kan ses som direktsänd webb-TV 6 och 7 juli c
2010-07-08


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin, June (pdf)
2010-07-05


Slutbetänkande från självmordspreventions-utredningen.
I dag överlämnar Självmordspreventionsutredning slutbetänkandet Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten - förslag till ny lag till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.
Läs mer i pressmeddelande från socialdepartementetb
2010-06-30


Nytt om NU, nr 4 2010 a
2010-06-30


Sämre villkor för funktionshindradeFunktionshindrade har betydligt sämre levnadsvillkor än genomsnittssvensken. En ny rapport visar att deras ekonomi är sämre, utbildningsnivån lägre och förankringen på arbetsmarknaden svagare.
- Särskilt utsatta är psykiskt sjuka 20-29-åringar som ofta lever på ekonomiskt bistånd, säger Socialstyrelsens överdirektör Håkan Ceder.
Läs pressmeddelande från Socialstyrelsen c
2010-06-30


Unik rapport om psykiatrisk vård
Sveriges Kommuner och Landsting har nu överlämnat en rapport om den slutna psykiatriska vården till Socialdepartementet. Det är en kartläggning som omfattar all heldygnsvård inom psykiatrisk verksamhet. Rapporten ger en samlad bild över tillgången till vårdplatser, konsumtionen av vårddagar, antal patienter, ekonomi vårdinnehåll, behandlingsmetoder med mera.
Läs mer på SKL´s hemsida b
2010-06-24


Sämre vård gör att psykiskt sjuka dör i förtid
Psykiskt sjuka dör betydligt oftare än andra i sjukdomar som går att förebygga eller behandla. En lungcancerpatient med psykisk sjukdom löper 50 procent större risk att dö till följd av cancern än andra. Det visar Socialstyrelsens utvärdering av vuxenpsykiatrin i Sverige.
Läs pressmeddelande från Socialstyrelsen a
2010-06-23


Nyhetsbrev från Hjärnkoll b
2010-06-19


Patientmedverkan ger säkrare vård.
Om patienter och brukare får medverka mer i vården, bidrar de till en bättre och säkrare vård. Det är grundtanken i det projekt om patientmedverkan som SKL driver under 2010 och 2011. a
2010-06-19


Arbete för alla - Insatser för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, pressmeddelande från Socialdepartementet
2010-06-17


Snabb utbyggnad av rehabilitering i landstingen.
Landstingen har snabbt byggt ut sin kapacitet inom ramen för rehabiliteringsgarantin för att möta behovet från patienterna. De har satsat på att utveckla sin egen kompetens och att hålla hög kvalitet i alla steg.
Läs mer på SKL´s hemsida
2010-06-02


Nyheter från SBU
Datorstödd träning för barn med ADHD
Behandling av opioidmissbruk med metadon och buprenorfin
Transkraniell magnetstimulering vid depression
Att förebygga återfall i bipolär sjukdom
2010-05-29


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin, May (pdf)
2010-05-27


Inrättande av en ny oberoende granskningsmyndighet med ansvar för uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvården,
Nyheter från Socialdepartementet
2010-05-20


Psykoterapi eller medicin hjälp för sömnlösa när egenvård inte räcker
Pressmeddelande från SBU
2010-05-13


Från ambition till handling - en politik för psykisk hälsa
Reviderad version av broschyren Från ambition till handling - en politik för psykisk hälsa. Broschyren sammanfattar regeringens politik för att stärka den psykiatriska vården och omsorgen.
2010-05-10


Nytt om NU, nr 3 2010 (pdf)
- Ambassadörer ska förändra attityder
- Brett grepp på ECT-behandling
2010-05-10


WPA Monthly E-Bulletin, April 2010
2010-05-09


Delbetänkande om Första hjälpen i psykisk hälsa
Självmordspreventionsutredningen har nu lämnat över delbetänkandet Första hjälpen i psykisk hälsa till äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson.
Pressmeddelande från Socialdepartementet
2010-05-04


Fattigdomen i Sverige och EU
Informationsmaterial från Socialdepartementet
2010-04-30


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin, April (pdf)
2010-04-27


Fler självmord inom slutenvården
Läs pressmeddelande från Socialstyrelsen
2010-04-22


Patientsäkerhet och tillsyn. Proposition från Socialstyrelsen
2010-04-19


ECT-behandling - En pilotstudie
Läs pressmeddelande från Socialstyrelsen
2010-04-19


Uppdrag och överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården för 2010.
Läs pressmeddelande från Socialstyrelsen
2010-04-19


Uppdrag att ta fram och ansvara för en webbaserad kunskapsportal samt att utreda portalens utvecklingsmöjligheter.
Läs pressmeddelanden från Socialstyrelsen
2010-04-19

 • Psykosociala insatser med vetenskapligt stöd
 • Slutliga riktlinjer för behandling av depressioner och ångestsjukdomar
 • Stöd till anhöriga

Läs mer i nr 2, 2010 - Nytt om NU
2010-04-16


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin, March (pdf)
2010-03-28


Dags att varje psykiatrisk klinik tar fullt ansvar för metabola sidoeffekter av antipsykotisk medicinering! Läkartidningen 2010-03-23 (pdf)
2010-03-24


Schizofreniriktlinjer för mer kunskap i vård och omsorg - Idag publicerar Socialstyrelsen den preliminära versionen av Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.
Läs nyhetsbrev från Socialstyrelsen
2010-03-03


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin, February (pdf)
2010-03-03


Bättre vård och stöd för individen - Om ansvar och tvång i den svenska missbruks- och beroendevården. Diskussionspromemoria av Missbruksutredningen (pdf)
2010-02-24

Rehabiliteringsrådets ledamöter utsedda. Läs pressmeddelande från Regeringskansliet a
2010-02-24


Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om förbättringar inom den psykiatriska heldygnsvården
Läs mer mer på regeringskansliets hemsida a
2010-02-06

 


Regeringsuppdrag 2009.Se vilka regeringsuppdrag beträffande psykiatri som beslutades 2009
2010-02-05


Regeringen tillsätter utredning om vård för asylsökande, gömda och papperslösa.
Se pressmeddelande från Socialdepartementet
2010-01-30


Det råder brist på läkare och tandläkare i Sverige. Inom kort kommer även efterfrågan på barnmorskor och biomedicinska analytiker att öka betydligt, visar Socialstyrelsens årliga rapport
Länk till hela rapporten
2010-01-30


Diabetesläkemedel motverkar viktppgång orsakad av antipsykotisk behandling (pdf)

Journal of Psychopharmacol Online First (pdf)
2010-01-30


30 miljoner till missbruks- och beroendevård.
Läs pressmeddelande från SKL
2010-01-23


Etisk bedömning av nya metoder i vården
Den 15 januari 2010 överlämnades propositionen Etisk bedömning av nya metoder i vården till riksdagen. I den föreslår regeringen att en ny paragraf införs i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Innan en ny diagnos- eller behandlingsmetod som kan ha betydelse för människovärde och integritet börjar tillämpas i hälso- och sjukvård, ska vårdgivaren se till att metoden har bedömts från individ- och samhällsetiska aspekter. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.
Läs pressmeddelande från Socialdepartementet


 

De Nationella Kvalitetsregistrens framtid ska utredas
Användningen av de Nationella Kvalitetsregistren i förbättringsarbete och klinisk forskning behöver utvecklas. Därför tillsätter regeringen och SKL tillsammans en arbetsgrupp som ska göra en översyn av vilka förutsättningar som behövs för en ökad användning av de Nationella Kvalitetsregistren. c
2010-01-11


Elbehandling vid depression räddar liv. Artikel i SvD den 29/12 b
2009-12-30


Skam förhindrar rätt vård.
Både de psykiskt sjuka och psykiatrin är stigmatiserade, menar psykiatern Cecilia Brain. ”I den offentliga debatten får många utan kunskaper stort utrymme. Psykiatrin måste upprättas som medicinsk specialitet.” Dagens Nyheter Insidan, 091211 a
2009-12-28

 

Elbehandling vid depression räddar liv. Artikel i SvD den 29/12 a
2009-12-30


Skam förhindrar rätt vård.
Både de psykiskt sjuka och psykiatrin är stigmatiserade, menar psykiatern Cecilia Brain. ”I den offentliga debatten får många utan kunskaper stort utrymme. Psykiatrin måste upprättas som medicinsk specialitet.” Dagens Nyheter Insidan, 091211 b
2009-12-28


Regeringen satsar 150 miljoner på psykiatrisk heldygnsomsorg
Läs mer i pressmeddelande från Socialdepartementet
2009-12-14


Nytt om NU! nr 10/2009
2009-12-08


Sverige bryter mot tortyrförbudet. Artikel i Svd 2009-12-06
2009-12-06


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin, November (pdf)
2009-12-05


Webbplats för samlad kunskap kring psykiatri- och äldrefrågor
Pressmeddelande från Socialdepartementet
2009-12-03


Tillsynen av hälso- och sjukvården och socialtjänsten samordnas
Informationsblad från Socialstyrelsen
2009-11-28


Stöd till anhöriga ställer krav på strategi
Meddelandeblad från Socialstyrelsen
2009-11-28


Regeringen stärker patientens ställning i vården
Läs pressmeddelande från Socialdepartementet
2009-11-28


Riksstämman 2009
Psykossjuka riskgrupp för kardiovaskulära sjukdomar
Läkartidningen nr 49, 26/11 2009
2009-11-27


Från specialitetsföreningarnas representantskap den 6 -7 oktober i Sigtuna har ett nyhetsbrev tagits fram. I nyhetsbrevet rapporteras kort om de diskussioner som fördes. Ladda ner nyhetsbrevet
2009-11-12


Nytt om NU! nr 9 / 2009 (pdf)
2009-11-09


Marcus Persson. SPF styrelse, svarar på frågor i Hemmets Journal
2009-11-07


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin, October (pdf)
2009-11-01


Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen
Pressmeddelande från Socialdepartementet
2009-10-26


SLS:s tisdagssammankomst 20/10 - SPF representerad av Johan Franck!
(Se videoinspelning)
2009-10-26


Konferensen Psykiatrisk Heldygnsvård med brukarna i fokus. 16 kliniker från Nyckelprojektet presenterade sina resultat.

Här kan du se konferensen som webb-tv (öppnas i nytt fönster).

2009-10-11

European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin, October (pdf)
2009-10-11


Patientsäkerhet inom psykiatrin
I Patientsäkerhet Tema nummer 6 tas ämnet psykiatri och patientsäkerhet upp. Temanumret innehåller reportage och autentiska fallbeskrivningar som bygger på Socialstyrelsens granskningar av hur vården ser ut för de psykiskt sjuka i Sverige
2009-10-07


Socialstyrelsen har börjat kartlägga och utreda vården av transsexuella och intersexuella personer. Pressmeddelande.
2009-10-04


WPA World Psychiatry, October 2009 (pdf)
2009-10-04


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin, September (pdf)
2009-09-29


Händelseanalyser - ett verktyg i det självmordsförebyggande arbetet, Socialdepartementet
2009-09-04


European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, Bullentin (pdf)
2009-09-01


Nytt om NU! nr 7 / 2009 från Socialstyrelsen
2009-09-01


Schizofrenins samband med våldsbrott ifrågasatt, Läkartidningen nr 32-33 2009
2009-08-01


Från ambition till handling - en politik för psykisk hälsa
S2009.012, 26 juni 2009, Socialdepartementet

2009-06-28


Psykiatriutbildningen av läkare och sjuksköterskor motsvarar inte behov
(2009-06-25) Läkar- och sjuksköterskeutbildningarna bestämmer i stor utsträckning själva hur utbildningen ska se ut. Det gör att utbildningarna skiljer sig i landet och det är nästan omöjligt att byta studieort. Merparten av lärosätena menar att deras utbildning inte motsvarar vårdens behov. Blivande läkare och sjuksköterskor får inte den psykiatriska kompetens som vården behöver.
Läs pressmeddelande från Socialstyrelsen

2009-06-25

Statligt stöd till psykiatrin gav liten effekt
Läs mer på Riksrevisionens hemsida


Projekt ska minska hot och våld
För att minska hot och våld mot medarbetare i kommuner och landsting har SKL i samarbete med flera fackliga organisationer gett AFA Försäkring i uppdrag att driva ett preventionsprojekt. Sex arbetsplatser inom olika verksamheter i kommuner och landsting har nu valts ut att ingå i projektet. Läs pressmeddelande från SKL
2009-06-12


WPA News June 2009 (pdf)
2009-06-07


Nytt material om självmord
Läs mer på Nytt om NU, nr 5/2009


Fler läkarbesök i psykiatrin och primärvården
Antalet besök till psykiatri och primärvård fortsätter att öka. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs mer på webbplatsen
2009-06-02


Regeringen överlämnar psykiatriproposition
Regeringen överlämnar idag propositionen Vissa psykiatrifrågor m.m. till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen bland annat en lagstiftning för att stärka patientens rätt när patienten har insatser från både sjukvård och socialtjänst. Förslaget innebär att patienter ska få en individuell vårdplan, där bland annat ansvarsfördelning och kostnadsansvar för hjälpen tydliggörs.
2009-05-26


Ny handbok om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård
Nu i maj publiceras Socialstyrelsens handbok om hur föreskrifterna om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård ska tillämpas.
- Vi har fått många frågor om hur reglerna ska tolkas och det här är ett sätt att lite tydligare beskriva vad som gäller, säger Lena Jensen, projektledare för arbetet.
Läs mer i "Nytt om NU!" Nr 4 / 2009 (pdf)
2009-05-11


Klinisk forskning - ett lyft för sjukvården
Utredningen av den kliniska forskningen lämnar i dag slutbetänkandet Klinisk forskning - ett lyft för sjukvården (SOU 2009:43) till högskole- och forskningsministern Lars Leijonborg. Utredaren professorn Olle Stendahl har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som stärker den kliniska forskningen
Läs pressmeddelande från Utbildningsdepartementet
(2009-05-05)


En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. I skrivelsen presenterar regeringen sin politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Skrivelsen omfattar en redogörelse för regeringens samlade psykiatrisatsning som innefattar de senaste årens åtgärder samt inriktningen för de medel som riksdagen, efter förslag från regeringen, beslutat om för psykiatriområdet för 2009 (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127). Läs hela hela pressmeddelandet från Socialdepartementet.
(2009-04-30)


Kongressen i Florence blev mycket lyckad och hade inte mindre än 9000 deltagare! Här kan Du ta del av abstrakten från kongressen.
(2009-04-26)


Pengar för rehabiliteringsgarantin kommer att gå åt
Drygt 28 000 personer med ångest, depression och stress kommer att kunna få KBT-behandling under 2009. 6 000 personer kommer att få omfattande hjälp mot smärta. Den bedömningen gör landstingen, som nu redovisat sina bedömningar till Socialdepartementet. Därmed kommer de 600 miljoner kronor regeringen satsat att gå åt.
Läs mer på SKL´s hemsida
(2009-04-26)


Regeringen presenterar psykiatriskrivelsen
Regeringen har idag beslutat om skrivelsen En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Skrivelsen omfattar en redogörelse för hela regeringens insatser på området och inriktningen för de medel som aviserades i budgetpropositionen för år 2009. Skrivelsen innehåller också ett antal uppföljningsmått för att säkerställa att satsningen lett till de förbättringar som avsetts.
Läs pressmeddelandet från Socialdepartementet
(2009-04-26)


Stöd för psykoterapiutbildning och stöd till forskning.
Regeringen har idag (090416) beslutat om att satsa 15 miljoner kronor per år för att öka antalet utbildade inom psykoterapi. Regeringen satsar även 12 miljoner kronor per år för att öka antalet forskningsplatser inom psykiatrin. Läs pressmeddelandet från Regeringskansliet
(2009-04-19)


Ny lag stöder arbetet för ökad patientsäkerhet i vården. Läs pressmeddelande från SKL
(2009-04-19)


I lagrådsremissen föreslås ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL), i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) och i socialtjänstlagen (2001:453, SoL). Hälso- och sjukvården och dess personal får i HSL och LYHS en skyldighet att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd bl.a. om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk sjukdom eller en allvarlig fysisk sjukdom. Vidare föreslås att kommuners och landstings skyldigheter i fråga om gemensam individuell planering och gemensamma överenskommelser om samarbete regleras i såväl SoL som HSL. Lagförslagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2010.
Socialdepartementet: Vissa psykiatrifrågor m.m. (Lagrådsremiss)
2009-04-09


Länge har svåra psykiska sjukdomstillstånd som schizofreni betraktats som obotliga. Men en stor del av patienterna återhämtar sig helt eller delvis till ett normalt liv. Den insikten har banat väg för en helt ny syn på vården och det sociala stödet. I en ny bok berättar brukare, forskare och praktiker om återhämtning från psykisk ohälsa.
Läs mer på SKL´s webbplats
2009-04-02


World Psychiatry
Official Journal of The World Psychiatric Association (WPS)
Number 1, February 2009 (pdf)

2009-03-23


WPA News March 2009 (pdf)
2009-03-18


Ny årlig åtgärdsplan på ANT-området
Pressmeddelande från Socialdepartementet
Läs mer i meddelandet
2009-03-15


Regeringen satsar på sysselsättning för personer med psykisk
funktionsnedsättning

Pressmeddelande från Socialdepartementet
Läs mer i meddelandet
2009-03-15


Tummen upp när riktlinjer för depression och ångest presenterades på Riksstämman
Läs mer på Socialstyrelsens sida
2008-12-21


Nya jourtidsregler riskerar svensk konkurrenskraft
Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv samt Arbetsgivarverket slår larm om att EU-parlamentets översyn av arbetstidsdirektivet kan få allvarliga konsekvenser för svensk del. I ett gemensamt brev till de svenska parlamentarikerna försöker organisationerna stoppa de utskottsförslag som ses som särskilt allvarliga.
SKL


Kunskapsbrist föreslås kosta psykiatrer specialistbeviset
Förslag från SPF's styrelse
Dagens Medicin 2008-10-01 (pdf)
2008-10-01


Psykiatrin under AT måste visst bli längre!
Replik från Christina Spjut och Lise-Lotte Risö Bergerlind
Dagens Medicin 2008-09-17 (pdf)
2008-09-12


Satstningar på psykiatrin är viktig. Att låta läkare tvångstjänstgöra och
senareläga sin legitimation för att täcka brister är däremot fel
Replik Heidi Stensmyren och Anders Åkvist
Dagens Medicin 2008-09-10 (pdf)
2008-09-12


Psykiatri-AT välkommet - men fler möjligheter finns
Christina Spjut och Lise-Lotte Risö Bergerlind svarar på inlägg där Sylf kritiserar planer på AT med extra mycket psykiatri.
Dagens Medicin, nr 34/08 (pdf)
2008-08-26